Na základe vstupných dát vypracujeme výkresovú dokumentáciu (strojárske/technické výkresy), montážny návod, či iné náležitosti, potrebné pre výrobu. Prekreslíme skice, či rukou nakreslené výkresy do digitálnej podoby. K návrhu dodáme .dwg, .dxf, .step, .igs, .stl a prípadne mnohé iné formáty výstupu.